Vertrouwenspersonen aangesteld

In het vorige krantje hebben jullie kunnen lezen dat het bestuur opzoek is gegaan naar twee vertrouwenspersonen voor onze vereniging. Wij zijn verheugd jullie te kunnen mededelen dat wij twee mensen daarvoor hebben gevonden.

Eerst even een korte uitleg over wat een vertrouwenspersoon is:

Doel Korfbalvereniging B.E.P. wil een (sociaal) veilige korfbalvereniging zijn, waar iedereen met plezier kan korfballen en zich ook echt thuis voelt. Dat betekent dat we met elkaar binnen de vereniging er alles aan moeten doen om zaken zoals treiteren en pesten, agressie en geweld, discriminatie, seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen zoveel als mogelijk moeten voorkomen.

Ongewenst gedrag komt overal voor en kán dus – helaas – ook binnen onze vereniging voorkomen. Wat voor de één misschien een grapje is, kan voor de ander een ongewenste omgangsvorm zijn. Het mooiste zou zijn dat degene direct wordt aangesproken op het gedrag dat als ongewenst wordt ervaren. Dat blijkt in de praktijk niet altijd even gemakkelijk. Gevoelens van onmacht, schaamte, woede of wat dan ook kunnen reden zijn dat je er dus mee rond blijft lopen. In zulke gevallen is het goed om bij een persoon terecht te kunnen, die niets doorvertelt en die een geheimhoudingsplicht heeft.

Functie-inhoud
• Zorgt er voor dat vertrouwelijkheid is gegarandeerd. • Behandelt zaken in vertrouwelijke sfeer. • Treedt in alle situaties onpartijdig op.
• Kan door een lid of groep gevraagd worden op te treden als bemiddelaar. • Alleen met toestemming van betrokkene worden derden in kennis gesteld en vindt zo nodig verder overleg plaats.
• Kan bij conflicten optreden als intermediair.

Algemene Mededelingen
• Op verzoek van betrokkene kunnen derden direct of in een later stadium aan het vertrouwensgesprek deelnemen.
• Brengt alleen met toestemming van betrokkene rapport uit bij het bestuur • Houdt van alle zaken een eenvoudige rapportage bij.
• Kan eventueel in algemene zin, maar niet rechtstreeks voortvloeiend uit een vertrouwenszaak, ter preventie zaken publiceren in het cluborgaan.
• Kan ook op verzoek van het bestuur optreden als bemiddelaar in conflicten.

Wie Onze vertrouwenspersonen zijn:
Lonneke Hoogenhoud (06 – 42 66 27 71)
Marco van Veldhoven (06 – 82 56 74 07)

Als jij graag met iemand wilt praten, neem dan contact op met één van onze vertrouwenspersonen zodat jullie samen naar een oplossing kunnen zoeken.

Je kunt ook contact opnemen met een onafhankelijk persoon buiten B.E.P. over onacceptabel gedrag binnen de sport (zoals pesten, machtsmisbruik, doping gebruik, omkoping, sexuele intimidatie etc) via het Vertrouwenspunt Sport van het NOC*NSF via het telefoonnummer: 0900 – 202 55 90.